GoDEX G530USE

高科技與性價比的完美結合

「雙感應器」紙張偵測系統,加強各類型紙張、標籤及各種特殊列印材質的偵測能力 還能夠維持一貫的完美列印品質

  • 最大可安裝300米碳帶另可選購外接10吋大紙捲架滿足大量列印的需求

  • 雙感應器紙張偵測系統廣泛支援多種標籤耗材

  • 可選購介面組合USB2.0、串列埠、內建乙太網路模組、並列傳輸埠

  • 更穩固的機構設計

Godex G530USE
Godex G530USE

Godex G530USE

Godex G530USE
Godex G530USE

Godex G530USE

Godex G530USE
Godex G530USE

Godex G530USE

Godex G530USE
Godex G530USE

Godex G530USE

1/4